Voorwaarden

Algemene voorwaarden
De huidige algemene voorwaarden zijn gebaseerd op de internationale overeenkomsten betreffende het reiscontract (CCV) van 23 april 1970 (goedkeuringswet van 30 maart 1973 Belgische Staatsblad van 17 mei 1973) en het K.B. van 7 juli 1976 – Belgische Staatsblad van 12 oktober 1976. Voor al wat niet uitdrukkelijk hieronder voorzien is, dient en zich te refereren naar deze wetgeving en de reizigers erkennen er kennis van te hebben genomen.
De vermelde reis door Marti Travel B.V.B.A. verkocht in hoedanigheid van tussenpersoon voor de cliënt enerzijds en voor de vervoerders in ’t algemeen alle dienstverleningen anderzijds, inbegrepen deze touroperator/reisorganisator.
Hieruit volgt dat het reisagentschap in geen enkel geval kan verantwoordelijk gesteld kan worden voor gelijk welk ongeval, kwetsuur, vertraging, onregelmatigheden, verlies of diefstal van bezittingen of handbagage. Alle prijzen, uurroosters of reisschema’s in dit programma vermeld, kunnen zonder voorafgaandelijk bericht gewijzigd worden.
Indien , voor welke reden ook, de organisatoren beslissen een reis geheel of gedeeltelijk te wijzigen, kan de reiziger enkel de terugbetaling ontvangen van de reeds gestorte bedragen mits aftrek van de eventueel voorziene vergoedingen vermeld in de algemene voorwaarden voorzien voor der verleende diensten of voorzien door betrokken touroperator.
Elke persoon die zijn inschrijving annuleert is onderworpen aan de annuleerkosten volgens de voorwaarden van de betrokken reisorganisator.
Wat internationaal luchtvervoer betreft de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij zich tot het verdrag van Warschau (1929) en de desbetreffende bijkomende teksten.
Wat nationaal luchtvervoer betreft wordt zij bepaald door elke respectievelijke wetgeving dwz verschillende bedragen.
Voor alle geschillen is uitsluitend de RB. van Leuven bevoegd en onderhavige clausule van toekenning van bevoegdheid wordt aanvaard door alle partijen zonder voorbehoud.
Maatschappelijke Zetel: Stationsstraat 1 bus 1, 3582 Beringen
De betaling van de factuur moet gebeuren uiterlijk op de vermelde dag. In geval van niet-betaling op de vervaldag van de factuur, zal deze niet van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden met een forfaitair bedrag, zijnde 10% van de te betalen som, met een minimum van 25,00 EUR.
Betwisting van gefactureerd prijs verleend in geen geval vrijstelling van betaling van de volledige factuur. Marti Travel B.V.B.A. behoudt zich het recht voor reisdocument slechts af te leveren na vereffening van de volledige factuur.
WETTELIJKE BORGTOCHT
Een wettelijk Borgtocht van 25.000,00 EUR dekt onze beroepsverbintenissen onder de K.B. Van 30.06.1966, gewijzigd bij K.B. van 01.02.1975, gestelde voorwaarden. Die borgtocht mag worden aangewend na verzending aan de schuldenaar bij ter post aangetekende brief van een aanmaning tot betaling en na verzending van een afschrift daarvan aan de: Commissaris-generaal voor toerisme, Grasmarkt 61, 1000 Brussel (eveneens aangetekend)